ติดต่อปัญหาเว็บไซต์ : 02 716 5963

education enhancement

ค้นหาคอร์สเรียน

ระดับความยาก

ระดับความยาก
- เลือกระดับความยาก -
ระดับความยาก

ลักษณะของเนื้อหา

Tag
- เลือกลักษณะของเนื้อหา -
Tag

สาขาวิชา

Category
- เลือกสาขาวิชา -
Category

สารจากประธานราชวิทยาลัยสวัสดีปีใหม่สมาชิกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยทุกท่าน

ขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการอำนวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ พุทธศักราช ๒๕๖๓-๒๕๖๖ กล่าวสวัสดีปีใหม่ และแสดงออกถึงความปรารถนาดีแด่ทุกท่านด้วยโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางรังสีวิทยาบนระบบดิจิตัลซึ่งใช้ชื่อว่า Education Enhancement มีตัวย่อว่า EdEn 

โครงการนี้ จัดทำขึ้นด้วยความปรารถนาดี และความวิริยะอุตสาหะ เป็นอย่างมากของคณาจารย์จากทุกสถาบันฝึกอบรม ด้วยหวังว่าจะสามารถเพิ่มพูนการศึกษาให้แก่สมาชิกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ในลักษณะที่เป็น AAA กล่าวคือ มีทุกหัวข้อ (Any topic) ได้ทุกที่ (Any where) และทุกเวลา (Any time)

ในส่วนของสมาชิกสมทบที่เป็นแพทย์ประจำบ้านนั้นเนื้อหาทั้งหมดสอดคล้องกับหลักสูตรการฝึกอบรม และในส่วนของสมาชิกสามัญนั้น ก็เป็นเนื้อหาที่สามารถใช้ในการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing education) ได้อีกด้วย จึงไม่น่าแปลกใจที่โครงการนี้จะได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นเป็นเอกฉันท์จาก คณะกรรมการอำนวยการฯ เพราะได้สอดคล้องกับ ๒ ใน ๘ กิจกรรมที่คณะกรรมการอำนวยการชุดนี้สัญญากับสมาชิกไว้ว่าจะทำให้เป็นจริงหากได้รับการเลือกตั้ง คือ กิจกรรมที่ ๔ การฝึกอบรม online เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยได้ทุกที่ ทุกเวลา ในราคาประหยัด และกิจกรรมที่ ๗ การฝึกอบรมความรู้พื้นฐานให้แก่แพทย์ประจำบ้าน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์ WFME และแบ่งเบาภาระของสถาบันฝึกอบรม โดยตั้งเป้าว่าจะทำทั้ง ๒ กิจกรรมนี้ให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

แต่ด้วยความทุ่มเทในการบริหารและประสานงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ธนพ ศรีสุวรรณ (กรรมการอำนวยการ และประธานคณะอนุกรรมการระบบเสริมการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ Education Enhancement หรือ EdEn) นายแพทย์ ธีรพล ปัญญาปิง (กรรมการอำนวยการและประธานวิชาการ) และ นายแพทย์ อลงกรณ์ เกียรติดิลกรัฐ (กรรมการอำนวยการและเหรัญญิก) ที่ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมอบโครงการนี้ให้เป็นของขวัญปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ แด่สมาชิกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย โครงการนี้จึงเสร็จก่อนเวลาที่ตั้งเป้าไว้

จึงขอใช้โครงการ EdEn นี้กล่าวสวัสดีปีใหม่ไปพร้อมๆ กับกล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่มอบหมายความไว้วางใจในการบริหารงานของคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้

รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ

อดีตประธานราชวิทยาลัยฯ
วาระ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การใช้เนื้อหาในระบบเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้การยอมรับข้อจำกัดความรับผิดชอบดังต่อไปนี้กรุณาอ่านให้เข้าใจ การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบนี้หมายถึงการยอมรับ ข้อจำกัดความรับผิดชอบตามข้อความด้านล่าง 

บทความเนื้อหาและคลิปวิดีโอทุกชนิดรวมถึงภาพประกอบในระบบการเรียนรู้นี้ แม้ว่าจะจัดทำขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะให้มีความถูกต้องมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ไม่รวมถึงการรับประกันในทุกรูปแบบและไม่รวมถึงการใช้เนื้อหาในระบบการเรียนรู้นี้ในการอ้างอิง การดูแลรักษาหรือใช้เป็นข้อความในการดำเนินการในชั้นศาลหรือใช้ในการแนะนำผู้ป่วย

ความรู้ทางการแพทย์เป็นความรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้เรียนจึงมีความจำเป็นต้องตรวจสอบความรู้จากหลายแหล่ง และทำการพิจารณาความเหมาะสม จึงสามารถจะนำไปใช้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้อย่างถูกต้องต่อไป

ทางวิทยากร คณะผู้จัดทำ และราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ไม่รับผิดชอบ หรือรับประกันผลของการ แปลผลภาพ ประสิทธิภาพการดูแลรักษา และ ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ผู้เรียนและผู้ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ทุกคนจำเป็นจะต้องตรวจสอบความรู้และข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลอื่นๆจนเกิดความมั่นใจ จึงจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้อย่างเหมาะสมต่อไป