ติดต่อปัญหาเว็บไซต์ : 02 716 5963

เกี่ยวกับเรา

EdEn
Education Enhancement

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางรังสีวิทยาบนระบบดิจิตัลซึ่งใช้ชื่อว่า Education Enhancement  มีตัวย่อว่า EdEn

โครงการนี้ จัดทำขึ้นด้วยความปรารถนาดีของคณาจารย์จากทุกสถาบันฝึกอบรม ด้วยหวังว่าจะสามารถเพิ่มพูนการศึกษาให้แก่สมาชิกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  ทั้งที่ได้ผ่านการอบรมไปแล้วและสมาชิกสมทบที่ยังอยู่ในระหว่างการฝึกอบรม ด้วยจุดประสงค์ที่ว่าจะให้การเรียนรู้นี้ เสริมความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมจากการเรียนรู้หลัก (Educational Enhancement )ในลักษณะที่เป็น AAA กล่าวคือ มีทุกหัวข้อ (Any topic) ได้ทุกที่ (Any where) และทุกเวลา (Any time)

อย่างไรก็ตาม ความรู้ทางการแพทย์เป็นความรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้เรียนจึงมีความจำเป็นต้องตรวจสอบความรู้จากหลายแหล่ง และทำการพิจารณาความเหมาะสม จึงสามารถจะนำไปใช้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้อย่างถูกต้องต่อไป