ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การใช้เนื้อหาในระบบเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้การยอมรับข้อจำกัดความรับผิดชอบดังต่อไปนี้กรุณาอ่านให้เข้าใจ การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบนี้หมายถึงการยอมรับ ข้อจำกัดความรับผิดชอบตามข้อความด้านล่าง

บทความเนื้อหาและคลิปวิดีโอทุกชนิดรวมถึงภาพประกอบในระบบการเรียนรู้นี้ แม้ว่าจะจัดทำขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะให้มีความถูกต้องมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ไม่รวมถึงการรับประกันในทุกรูปแบบและไม่รวมถึงการใช้เนื้อหาในระบบการเรียนรู้นี้ในการอ้างอิง การดูแลรักษาหรือใช้เป็นข้อความในการดำเนินการในชั้นศาลหรือใช้ในการแนะนำผู้ป่วย

ความรู้ทางการแพทย์เป็นความรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้เรียนจึงมีความจำเป็นต้องตรวจสอบความรู้จากหลายแหล่ง และทำการพิจารณาความเหมาะสม จึงสามารถจะนำไปใช้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้อย่างถูกต้องต่อไป 

ทางวิทยากร คณะผู้จัดทำ และราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ไม่รับผิดชอบ หรือรับประกันผลของการ แปลผลภาพ ประสิทธิภาพการดูแลรักษา และ ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย  ผู้เรียนและผู้ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ทุกคนจำเป็นจะต้องตรวจสอบความรู้และข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลอื่นๆจนเกิดความมั่นใจ จึงจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้อย่างเหมาะสมต่อไป