ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์/Tel : 02-7165963

โทรสาร/Fax : 02-7165964

Email : thercrt@gmail.com